Ana sayfa Ekonomi İlave istihdam prim desteği nedir, nasıl yararlanılır?

İlave istihdam prim desteği nedir, nasıl yararlanılır?

47
0

7256 sayılı Birtakım Alacakların Tekrar Yapılandırılması İle Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13’üncü unsuru ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen süreksiz 28 inci unsurda ek istihdam prim takviyesi düzenlenmiştir.

Dayanaktan yararlanma koşulları

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen süreksiz 28’inci hususta ek istihdam takviyesinden yararlanmak için aşağıdaki kaidelerin birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Sigortalı tarafından;

a) 1/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun süreksiz 10’uncu unsurunda yer alan fesih yapılamayacak müddetin son günü ortasında (son gün dahil) işe alınmış olması gerekmektedir.

b) 1/10/2020 tarihi prestijiyle Toplumsal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet evraklarında yahut muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

c) İşe giriş tarihi prestijiyle toplumsal güvenlik kuruluşlarından emeklilik yahut yaşlılık aylığı bağlanmaması gerekmektedir.

d) İşe giriş tarihi prestijiyle yabancı olmaması gerekmektedir.

e) Fiilen çalıştırılması gerekmektedir.

İşyeri tarafından

a) Özel kesim patronuna ilişkin olması gerekmektedir.

b) Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde SGK’ya uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ek olarak çalıştırılması gerekmektedir.

c) 4447 sayılı Kanunun süreksiz 28’inci hususunun birinci fıkrası kapsamında takviyeden yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin

farklı başka olmak üzere, dayanak mühletinin sona ermesinden itibaren, dayanaktan yararlandıkları ortalama mühlet kadar fiilen çalıştırılması gerekmektedir.

Takviye müddetinin sona ermesinden itibaren çalıştırılması gereken sigortalı sayısı hesabı

Takviye mühletinin sona ermesinden itibaren çalıştırılması gereken sigortalı sayısı, takviye mühletince takviye kapsamında 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile SGK’ya bildirilerek dayanaktan yararlanılan sigortalı sayısının ikiye bölünmesi suretiyle bulunacak olup, bu sayının küsurat kısmının 0,50 ila 0,99 ortasında olması halinde bu sayı tama iblağ edilecektir.

Dayanak mühletinin sona ermesinden itibaren çalıştırılması gereken ortalama dayanak müddeti hesabı

Takviyeden Yararlanılan Ortalama Mühlet = Dayanaktan Yararlanılan Tüm Sigortalıların Gün Sayısı / Takviyeden Yararlanılan Sigortalı Sayısı formülü vasıtasıyla bulunacaktır. Buna nazaran, takviyeden yararlanılan ortalama müddetin küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 ortasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 ortasında ise tama iblağ edilecektir.

Prim takviyesinden yararlanma mühleti

1/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun süreksiz 10’uncu hususunda yer alan fesih yapılamayacak müddetin son günü (son gün dahil) ortasında işe alınan ve unsurda belirtilen kuralları sağlayan sigortalılardan ötürü, sigortalının işe alındığı tarihten itibaren 4857 sayılı Kanunun süreksiz 10 uncu unsurunda yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay prim dayanağından yararlanılabilecektir. Sigortalının takviye kapsamında işe başladığı işyerinden takviye müddeti sona ermeden işten ayrılıp tıpkı işyerinde yahut birebir patrona ilişkin farklı bir işyerinde yahut farklı bir patrona ilişkin işyerinde tekrar işe başlaması durumunda, tekrar işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak süreksiz 28’inci unsurunun birinci fıkrasında aranılan kaidelerin sağlanması kaydıyla, sonradan işe girdiği işyeri patronlarınca bu sigortalıdan ötürü dayanaktan yararlanılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak prim takviyesi fiyatı

4447 sayılı Kanunun süreksiz 28’nci unsurunun birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca takviye kapsamında işe alınan sigortalıların 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kayıtlı prim ödeme gün sayısının, günlük 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunan fiyat kadar takviyeden yararlanılacak olup, bu meblağ her ay patronların SGK’ya ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Kalan fiyatın bulunması halinde, bu fiyatlar patrona iade edilmeyerek, yararlanılan prim takviyesi fiyatları tamamlanana kadar, patronun bahse bahis borçlarına mahsubuna devam edilecektir.

Öteki konular

a) 27256 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin SGK’ya verilmiş olması gerekmektedir.

2-7-12-14-19-20-21-22-23-28-39-41-42-43-45-46-47-48-49-50-90-91-92 nolu evrak tipi seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet dokümanları için 27256 kanun numarası seçilemeyecektir.

b) Bu prim takviyesinden alt patronlarca çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan ötürü da yararlanılabilecektir.

c) Bu dayanaktan yararlanılan ayda birebir sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve öbür kanunlarda yer alan prim teşvik, dayanak ve indirimlerinden yararlanılamayacaktır.

d) Bu takviyeden yararlanılabilmesi için, müracaatlar, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/ İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “27256-4447 Sayılı Kanun Süreksiz 28.Madde – Ek İstihdam Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.

e) Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir isim, unvan ya da bir iş ünitesi olarak açılması yahut idare ve denetimi elinde bulunduracak halde direkt yahut dolaylı paydaşlık bağı bulunan şirketler ortasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi üzere bu takviyeden yararlanmak emeliyle muvazaalı süreç tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından karşılanan fiyat 5510 sayılı Kanunun 89 uncu unsurunun ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme artırımı ile birlikte geri alınır.

f) Bu prim dayanağı kapsamında olmasına karşın, bu takviyeden yararlanmayan patronlarca sonradan geriye yönelik yararlanmak üzere talepte bulunulması halinde, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci hususunun birinci fıkrası kapsamında geriye yönelik prim takviyesinden yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden altı ay içinde müracaatta bulunulması kaydıyla, bu talepler sürece alınacaktır.

g) Bu dayanaktan yararlanılıp yararlanılamayacağı hususu, işyeri bazında farklı başka tespit edilmektedir.

h) Bu dayanaktan yararlanmakta olan işyerinin, farklı bir toplumsal güvenlik merkezi vazife alanına giren öbür bir adrese nakli halinde, prim dayanağından yararlanılan sigortalılardan ötürü, takviye müddeti aşılmamak kaydıyla kalan müddetler için yararlanılması mümkün bulunmaktadır. ı) Bu takviyeden yararlanmak için dayanaktan yararlanılacak aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal müddetinde SGK’ ya verilip verilmediği, 27256 kanun numarasında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden tahakkuk edecek primlerin müddetinde ödenip ödenmediği ile SGK’ya yasal ödeme mühleti geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ait gecikme cezası ve gecikme artırımı borcunun bulunup bulunmadığı kuralları aranmayacaktır.

i) 4447 sayılı Kanunun süreksiz 28 nci hususunun birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan prim dayanağından yararlanılan ve İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan meblağlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, masraf yahut maliyet ögesi olarak dikkate alınmaz.

Biliyor muydunuz?

● A.Ş.’lerin 1 Nisandan itibaren hamiline yazılı hisse senedi ihraçlarında, senetleri dağıtmadan evvel Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) kaydettirmeleri gerektiğini,

●Kaydettirmeden hisse senetlerini dağıtan şirketlere 20.000 TL idari para cezası verileceğini,

●Anonim Şirketlerin hamiline hisse senedi sahiplerinin 31 Aralık tarihine kadar, sahip oldukları hisse senetlerini MKK’ya kaydettirilmek üzere İdare Şurasına bildirmeleri gerektiğini

●Yönetim Konseyinin bildirimde bulunanların hamiline hisse senetlerini 5 iş günü içinde MKK’ya bildirmeleri gerektiğini

●Bu bildirimi yapmayan hamiline yazılı hisse senedi sahibine ve bildirilen durumu MKK’ya iletmeyen şirkete başka ayrı 20.000 TL idari para cezası verileceğini

●Hamiline yazılı hisse senedinin periyodunda de yeni malikin evresi şirkete bildirmesi gerektiğini, bildirmeyen yeni malike 5.000 TL idari para cezası verileceğini,

●Hamiline yazılı hisse senedini devralanın, periyot süreci MKK’ya kaydedilmedikçe hisse sahipliği haklarını kullanamayacağını,

●Bu yükümlülüklerin hamiline yazılı ilmühaberler için de geçerli olduğunu,

●1.1.2022’den itibaren hamiline yazılı hisse senedi yahut ilmühaber ihraç etmiş şirketlerin, genel konsey hazirun cetvellerini MKK’dan alınacak listeye nazaran düzenleyebileceklerini, biliyor muydunuz?

Önceki makaleReform önerileri
Sonraki makaleFinansman gideri kısıtlandı, vergi yükü arttı

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here