Ana sayfa Ekonomi Resmi Gazete’de bugün (9 Şubat 2021)

Resmi Gazete’de bugün (9 Şubat 2021)

53
0

Maliyeden sıhhatte e-fatura zaruriliği

Hazine ve Maliye Bakanlığının, 1 Temmuz 2021’den itibaren Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) ile mukavele imzalayan sıhhat hizmeti sunucuları ve ilaç/etken husus temin eden tüm mükelleflere e-fatura düzenlemeleri ve bunlardan e-fatura almaları mecburiliği getiren Vergi Adap Kanunu Genel Bildiriminde (Sıra No: 509) değişiklik yapılmasına dair bildiri (Sıra No: 526) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bildiri değişikliği ile istisnai durumlar haricinde SGK ile mukavele imzalayan sıhhat hizmeti sunucuları ile medikal gereç ve hastane, tıp merkezleri, kol merkezleri, diyaliz merkezleri, Sıhhat Bakanlığından ruhsatlı başka özelleşmiş tedavi merkezleri, teşhis, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi aygıt ve gereç tedarikçileri, optisyenlik kuruluşları, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk hukukî bireyleri ve bunların hükmî kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları üzere ilaç/etken husus temin eden tüm mükelleflere e-fatura düzenlemeleri ve bunlardan e-fatura almaları mecburiliği getirdi.

SGK ile 1 Temmuz 2021’den itibaren kontrat imzalayanlar, kuruma fatura düzenlemeye başlamadan evvel e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olacaklar.

e-Arşiv uygulamasına dahil olmayan mükellefler e-belge düzenleme portali üzerinden düzenleyecekler

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam fiyatının 30 bin lirayı (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam meblağı 5 bin lirayı) aşması halinde, kelam konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden ya da Başkanlığın e-Belge düzenleme portaline gerekli entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan müsaade alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesi mecburî olacak.

e-İrsaliye zaruriliği

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa yahut ithal edenler, maden ruhsat yahut sertifikası alanlar (yaptıkları kontrata istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan mükellefler dahil), şeker imalini gerçekleştirenler, demir, çelik eserlerinin imal, ithal yahut ihracını gerçekleştirenler, Gübre Takip Sistemine dahil olanlar, Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki zerzevat ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayan tüccar yahut komiteciler kelam konusu kaidelerin sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları mecburî hale getirildi.

İlgili hesap devri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 milyon lira ve üzeri olan mükellefler ise müteakip hesap periyodunun yedinci ayından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye olarak almaları gerecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz alım-satım evrakı uygulamasında e-Döviz Alım-Satım Dokümanı uygulamasını, döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili kuruluşlar dahil olmak üzere ilgili mevzuat mucibince döviz alım-satım dokümanı düzenleyebilen tüm mükellefler tarafından kağıt ortamda düzenlemekte olan Döviz Alım Dokümanı ve Döviz Satım Belgesi’nin, elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik yahut kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda koruma ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulama olarak tanımladı.

e-Adisyon uygulaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, masada servis yapılan ve gerçek yordamda (bilanço yahut işletme hesabı temeline göre) vergilendirilen hizmet işletmeleri (lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon gibi) tarafından kullanılması zaruriliği bulunan ve kağıt ortamda düzenlenmekte olan “adisyon”un elektronik evrak olarak düzenlenmesi, koruma ve ibraz edilebilmesi ile doküman yahut bilgilerinin Başkanlığa elektronik ortamda iletilmesine yahut raporlanmasına ait düzenlemeler de yaptı.

Buna nazaran, kâğıt ortamdaki “Adisyon” evrakı ile tıpkı türel niteliklere sahip olan e-adisyon, uygulaması e-adisyona geçme zorunluğu getirilen mükellefler dışındaki mükellefler için zarurî bir uygulama olmayacak.

Uygulamaya dahil olmak isteyen mükellefler;

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dâhil olması,

e-Adisyon evrakını düzenleyebilme, koruma ve ibraz edebilme, evrak ve bilgilerini elektronik ortamda Başkanlığa iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması,

“Özel Entegratör Yöntemi” ya da “Doğrudan Entegrasyon Yöntemi”nden birisini tercih ederek müracaat asıllarına uygun biçimde e-Adisyon uygulamasına dâhil olmak için başvuruyu yapması gerekecek.

Gelir Yönetimi Başkanlığı, adisyon evrakı düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık yahut aylık satış hasılatı fiyatlarını dikkate alarak, geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş müddeti vermek ve yazılı bildirim ya da ebelge.gib.gov.tr adresinde duyurmak suretiyle e-Adisyon uygulamasına geçme zaruriliği getirmeye yetkili olacak.

Mali mühür üretimi ve satışı konusunda kuruluşları yetkilendirilebilecek

Başkanlık, Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu tarafından yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarından mali mühür üretimi konusunda Başkanlıkça belirlenen ve ebelge.gib.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Mali Mühür Üretimi Müracaat, Kıymetlendirme ve Müsaade Kılavuzu”nda açıklanan teknik şartları sağlayan kuruluşları da mali mühür üretimi ve satışı konusunda yetkilendirebilecek. Başkanlıkça yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlar ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanacak.

e-Belgelere ait olarak noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla yahut inançlı elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan ihbar yahut ihtarlar ile e-Belge iptal süreçlerinin 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzda belirtilen metot, temel ve müddetler içinde, elektronik ortamda Başkanlık bilgi süreç sistemine bildirilmesi zarurî olacak.

Başkanlık re’sen tanımlayabilecek

Başkanlık, kendilerine e-Belge uygulamalarına geçiş mecburiliği getirilen mükelleflerin zorunluluklarının başlayacağı tarihe kadar e-Belge uygulamalarından yararlanma metotlarından rastgele birini seçerek uygulamaya dahil olmamaları halinde, “GİB Portal Usulüne nazaran kullanıcı hesaplarını re’sen tanımlamaya yetkili bulunacak.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2020 değerlemelerine temel olacak kurları tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, borsada rayici olmayan yabancı paraların 213 sayılı Vergi Yol Kanunu mucibince 2020 yılı için yapılacak değerlemelerine temel oluşturacak kurlarını tespit etti.

Bakanlığın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Metot Kanunu Genel Bildirimine nazaran, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde, 2020 yılı sonu prestijiyle bu bildirimiyle tespit edilen kurlar uygulanacak.

Vergi Yol Kanunu Genel Bildirisi ile Gelir Vergisi Genel Bildirisi kararları mucibince, değerleme günü prestijiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca kurların ilan edilmediği durumlarda Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurlar temel alınacak.

Bu halde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar için ise döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankalar, 31 Aralık 2019 tarihi prestijiyle yapacakları değerleme sırasında, bu Bildiri ile belirlenen kurlar yerine, Merkez Bankası tarafından belirlenen temellere uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını temel alacaklar.

Bildiri ekinde yer alan listeye nazaran, dövizlerden ABD Doları 7,3405, Çin Yuanı 1,1182, İngiliz Sterlini 9,9438, İsviçre Frangı 8,2841, 100 Japon Yeni 7,0930, Kanada Doları 5,7315, Rus Rublesi 0,09844, Euro 9,0079 liradan süreç görecekler.

Konya Karapınar Meke KSS işyeri ikmal üretim işi ihale edilecek

Konya Karapınar Meke Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi dayanağı ile Yapı Kooperatifi Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan Meke Küçük Sanayi Sitesine ilişkin 171 adet işyeri ikmal imal işi, ünite fiyat aslı ve ünite fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma yöntemi ile ihale edilecek.

Başkanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan ilana nazaran, Kooperatifin 171 adet işyeri ikmal imal işinin keşif bedeli 72 milyon 600 bin lira olarak belirlendi.

İhale 4 Mart 2021 tarihinde saat 10.00’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binasında yapılacak.

Çankırı Orta OSB, altyapı imal işi için ihaleye çıktı

Çankırı Orta Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi takviyesi ile Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan, Orta OSB’ye ilişkin altyapı üretim işi, ünite fiyat temeli ve ünite fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma yolu ile ihale edilecek.

Başkanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan ilana nazaran, OSB alanına ilişkin yol, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı üretim işinin keşif bedeli 25 milyon 913 bin 394 lira olarak belirlendi.

İhale 2 Mart 2021 tarihinde saat 10.00’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binasında yapılacak.

Önceki makaleAB, BioNTech ve Pfizer aşısından 300 milyon doz daha sipariş verdi
Sonraki makaleMimar Hakan Kıran’dan Avrupai kafeler

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here