Ana sayfa Ekonomi 27 Mayıs darbesi mağdurları haklarını komisyonda arayacak

27 Mayıs darbesi mağdurları haklarını komisyonda arayacak

4
0

Yassıada yargılamalarında ziyan görenler yahut mirasçıları tarafından ziyanlarının karşılanması istemiyle yapılacak müracaatları kıymetlendirecek kurulun çalışma metot ve temellerine ait Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile 23 Haziran 2020’de TBMM’de kabul edilen “1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun Birtakım Kararlarının Kaldırılması ve Birtakım Kararlarının Değiştirilmesi Hakkında Süreksiz Kanunun Kimi Hususlarının Yürürlükten Kaldırılması ve Neden Olunan Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun” yeterince kurulan komitenin çalışma yöntem ve temelleri ile komiteye müracaat hali belirlendi.

“27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Ziyanlarının Tazmini Emeliyle Kurulan Komitenin Çalışma Adap ve Esasları”na nazaran, 13 Ekim 2020’de Cumhurbaşkanı kararı ile kurulan komisyon, 12 Haziran 1960’ta kabul edilen yasa ile Demokrat Parti (DP) yöneticilerinin ve bunların kabahatlerine katılanların yargılanması gayesiyle kurulan Yüksek Soruşturma Konseyi ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerin uğradıkları maddi ve manevi ziyanların karşılanması istemiyle, ziyan görenler yahut mirasçıları tarafından yapılan müracaatları kıymetlendirerek karara bağlayacak ve kararlara karşı itirazları da inceleyerek sonuçlandıracak.

Müracaat müddeti 3 ay ile sonlandırıldı

Yüksek Soruşturma Konseyi ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerden, maddi ve manevi ziyanlarının Hazine tarafından karşılanmasını isteyenler yahut mirasçıları, şahsen yahut vekilleri ya da yasal temsilcileri aracılığıyla kurula başvurabilecek.

Komiteye müracaat mühleti kelam konusu adap ve asılların Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen günden itibaren 3 ay olarak belirlendi. Müracaat mühletinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde müddet, tatili takip eden birinci iş gününün çalışma saati sonunda bitecek. Müddet dolduktan sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Başvurulan direkt kurula yahut valiliklerin vilayet yazı işleri müdürlüklerine yapılabilecek. Müracaat formu ve eklerinin verildiği tarih, müracaat tarihi olarak kabul edilecek.

Müracaatta bulunan bireylere müracaatın yapıldığına dair “alındı belgesi” vazifeli işçi tarafından doldurulup verilecek. Müracaatlar için rastgele bir isim altında fiyat talep edilemeyecek. Müracaatların valiliklerin vilayet yazı işleri müdürlüğüne yapılması durumunda, valilikler müracaat evrakını gecikmeksizin kurula gönderecek.

Mirasçılardan birinin müddeti içinde müracaatta bulunmuş olması, öbür mirasçılara müracaat müddeti geçtikten sonra müracaat hakkı vermeyecek.

Müracaat formlarına komitenin resmi internet sitesinden ulaşılabilecek

Müracaatta bulunacakların, kurulun resmi internet sitesi “https://1960tazminatkomisyonu.adalet.gov.tr” adresinde yayımlanan müracaat formunu eksiksiz doldurması ve başvuranın şahsen yahut vekilleri ya da yasal temsilcileri tarafından imzalaması gerekecek.

Kelam konusu form ile birlikte başvurana ilişkin kimlik kartı fotokopisi, müracaat yasal temsilci yahut vekil aracılığıyla yapılıyorsa temsil dokümanı ya da vekaletnamenin aslı yahut onaylı sureti, karşılanması istenen maddi ve/veya manevi ziyanlara yönelik bilgilere ait beyan ve varsa evrakların aslı yahut sureti istenilecek.

Mirasçılar tarafından yapılan müracaatlarda, haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülen şahıslara mirasçı olunduğuna dair veraset ilamının aslı yahut tasdikli sureti sunulacak.

Müracaatlarda karşılanması istenen maddi ve manevi ziyanlara ait bir ölçü yahut bedel belirtilemeyecek.

Müracaat sonrası süreç ve kıymetlendirme

Kurula yapılan müracaatlara, Yüksek Soruşturma Konseyi ile Yüksek Adalet Divanı tarafından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülen şahıslar temel alınarak evrak numarası verilecek. Evrakta müracaat formu ve ekleri ile komitenin yapacağı incelemede gerekli olan bilgi ve dokümanlar yer alacak.

Müracaat, kurul lideri tarafından raportöre verilecek. Raportör öncelikle müracaat formu ile müracaatta sunulan evraklarda eksiklik olup olmadığını denetim edecek.

Rastgele bir eksiklik varsa komite lideri, eksikliğin giderilmesi için başvurana 15 gün mühlet verecek. Başvuran, belirtilen eksiklikleri tamamlayarak ilgili evrakı belirtilen yöntemle kurula iletecek.

Öngörülen müddet içinde mazeretsiz olarak eksikliklerin tamamlanmaması halinde mevcut evrak kapsamına nazaran karar verilecek.

Komite, müracaatların değerlendirilmesinde muhtaçlık duyulan her türlü bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve hukuksal şahıslardan talep edebilecek. Kamu kurum ve kuruluşları bu talebi belirlenen mühlet içinde yerine getirmek zorunda olacak.

İnceleme sürecinde temsil evrakı yahut vekaletnamenin geçersiz hale gelmesi, müracaatın karara bağlanmasını engellemeyecek. Bu süreçte başvuranın vefat etmesi halinde, yasal mirasçılarından yeni müracaat alınmaksızın müracaat karara bağlanacak.

Raportör gerekli incelemesini tamamlayıp raporunu hazırladıktan sonra belgeyi kurula sunacak.

Kurulun toplanma ve karar alma süreci

Komitenin toplantı gündemi kurul lideri tarafından belirlenecek ve toplantı öncesinde kurul üyelerine bildirilecek.

Müracaat belgeleri gündemdeki sırasına nazaran görüşülecek. Komite, komite liderinin daveti üzerine en az 5 üyenin iştiraki ile toplanacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alacak.

Komite lideri ve üyeler; kendileri, eşleri, evlatlıkları ve üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci derece dahil ikinci dereceye kadar kayın hısımlarıyla ilgili yahut şahsî menfaat münasebeti içinde oldukları müracaatlara ait müzakere ve oylamaya katılamayacak. Bu durum karar metninde ayrıyeten belirtilecek.

Kurul incelemelerini evrak üzerinden yapacak ve müzakere sonucunda, müracaatın reddine yahut kabulüne karar verecek.

Müracaatın müddeti içinde yapılmaması, başvuran yahut murisi hakkında Yüksek Soruşturma Şurası ile Yüksek Adalet Divanı tarafından soruşturma ve kovuşturma yürütülmediğinin anlaşılması, maddi ziyana ait müracaatlarda, başvuran yahut murisinin mal varlığının müsadere edilmemiş olması yahut başvuranın ziyan görenin mirasçısı olmadığının anlaşılması durumlarında müracaatın reddine karar verilecek.

Mirasçılar tarafından yapılan manevi ziyana ait müracaatlarda, manevi tazminat ölçüsü ziyan gören muris temel alınarak belirlenecek ve bu ölçünün başvuranlara miras hisseleri oranında ödenmesine karar verilecek.

Maddi ziyana ait müracaatlar karara bağlanırken, uğranıldığı kesin olan lakin ortadan geçen vakit sebebiyle fiyat tarafından tespiti teknik olarak mümkün olmayan ziyanlar açısından hakkaniyete uygun bir tazminat ölçüsü belirlenecek.

Mirasçılar tarafından yapılan müracaatlarda maddi tazminatın miras hisseleri oranında ödenmesi kararlaştırılacak.

Kurul kararında, başvuruyu, inceleme sürecini, kıymetlendirme münasebetlerini belirtecek. Kabul kararlarında, belirlenen maddi ve/veya manevi tazminatın ödeneceği kişi/kişiler açıkça gösterilecek. Karar, komite lideri ve üyeleri tarafından imzalanacak.

Kurul kararları, ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu kararlarına nazaran bildirim edilecek.

Başvuran, komite kararına karşı kararın bildirimini izleyen tarihten itibaren 15 gün içinde bir sefere mahsus olmak üzere vereceği dilekçe ile direkt yahut valiliklerin vilayet yazı işleri müdürlüğü aracılığıyla kurula itiraz edebilecek.

İtiraz hakkında verilen kararın bildirimi üzerine başvuran, birinci derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay’da dava açabilecek.

Tazminatlar kararın nihaileşmesinin akabinde 4 ay içinde ödenecek

Komite kararında belirlenen maddi ve manevi tazminatlar, kararın mutlaklaşmasını müteakip talep üzerine 4 ay içinde, kararda gösterilen kişiye/kişilere Hazine tarafından ödenecek.

Komitenin sekretarya hizmetleri, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve hizmetine muhtaçlık duyulan işçi, kurul liderinin talebi ve atamaya yetkili amir tarafından komitede süreksiz olarak çalıştırılabilecek.

Komite çalışmaları için görevlendirilen işçi kurul liderinin nezaret ve kontrolü altında vazife yapacak.

Kurul lideri, görevlendirilenler ortasından; kurulun vazife ve yetkisi kapsamındaki iş ve süreçlerde işçi ortasında uyumu sağlamak üzere bir koordinatör, müracaat evrakı ve evrakları incelemek, rapor düzenlemek ve kurula sunmak üzere yeteri kadar raportör belirleyecek.

Gereksinim duyulan ofisler kurul lideri tarafından oluşturulacak, ofisler ile çalışanın iş kısmı ve vazife dağılımı lider tarafından belirlenecek.

Kurulun muhtaçlık durumuna uygun bir hizmet binası, Etraf ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Adalet Bakanlığına tahsis edilecek.

Kurulun sarfiyatları, Adalet Bakanlığı bütçesinde Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilen ödenekten karşılanacak.

İşçi görevlendirilmesi, hizmet binasının tahsisi ve tefrişi ile kurulun gereksinim duyacağı her türlü araç ve gerecin temini kapsamında doğabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yetkili olacak.

Komitenin misyon alanına giren işlerde her türlü data, bilgi ve doküman akışı ile dokümantasyon süreci, bu süreçlere ait her türlü kayıt, dosyalama ve saklama süreci ile ahenk ve iş birliği sağlanmış dış ünitelerle yapılacak her türlü süreç elektronik ortamda yapılabilecek.

Kurulun işleyişine ait öteki konular kurulca belirlenerek internet sitesinde ilan edilecek.

Müracaat evrakları, sürecin tamamlanmasını müteakip Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilecek.

Cumhurbaşkanı kararı ile 13 Ekim 2020’de kurulan komitenin başkanlığına Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan getirilmiş, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Lideri, Adalet Bakanlığı İsimli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemet Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü, Etraf ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Emlak Genel Müdürü ile Etraf ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü kurul üyeleri olarak belirlenmişti.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here