Ana sayfa Piyasalar BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

15
0

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal İdare Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal İdare Ahenk Raporu

1.1. HİSSE SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 – Hisse sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar aktüel olarak iştirakin kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket idaresi özel kontrol yapılmasını zorlaştırıcı süreç yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL HEYET

1.3.2 – Şirket, Genel Şura gündeminin açık halde söz edilmesini ve her teklifin farklı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 – İmtiyazlı bir formda iştirak bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri ismine paydaşlığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları süreçler hakkında genel heyette bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere idare konseyini bilgilendirmiştir.
X Paydaşlık bilgilerine imtiyazlı bir biçimde ulaşma imkanı olan kimse yoktur.
1.3.8 – Gündemde özellik arz eden mevzularla ilgili idare konseyi üyeleri, ilgili başka şahıslar, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel şura toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel heyet gündeminde, tüm bağışların ve yardımların fiyatları ve bunlardan yararlananlara başka bir hususta yer verilmiştir.
X
1.3.11 – Genel Heyet toplantısı kelam hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X Genel Heyetlerimize hisse sahiplerimizin yanı sıra gözlemci olarak katılma talebinin iletilmesine bir mahzur yoktur. Bu doğrultuda, genel heyetlerimize derecelendirme uzmanları, denetçiler, küme çalışanları ya da talep eden herkes gözlemci olarak iştirakte bulunabilmektedir.
1.4. OY HAKKI

1.4.1 – Hisse sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip hissesi bulunmamaktadır.
X Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir hisse bir oy hakkında sahiptir. Lakin, A Kümesi hisse sahiplerinin yalnızca İdare Heyeti üye seçiminde aday gösterme konusunda imtiyazları vardır.
1.4.3 – Şirket, beraberinde hakimiyet bağlantısını de getiren karşılıklı iştirak alakası içerisinde bulunduğu rastgele bir paydaşlığın Genel Şurası?nda oy haklarını kullanmamıştır.
X Beraberinde hakimiyet bağı de getiren karşılıklı iştirak bağlantısı içerisinde bulunduğu rastgele bir iştirakimiz yoktur
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami ihtimam göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları temel mukavele ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı temel mukavelede düzenlenerek genişletilmiştir.
X Genel kararlar geçerlidir.Azlık hakları için temel mukavelede genişletilmiş haklar bulunmamaktadır
1.6. KAR HİSSESİ HAKKI

1.6.1 – Genel heyet tarafından onaylanan kar dağıtım siyaseti paydaşlığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 – Kar dağıtım siyaseti, hisse sahiplerinin iştirakin gelecek periyotlarda elde edeceği karın dağıtım yordam ve asıllarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta taban bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 – Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım formu ilgili gündem unsurunda belirtilmiştir.
X Şirketimiz 2003 yılından itibaren her sene kar dağıtımı yapmıştır.
1.6.4 – İdare heyeti, kâr dağıtım siyasetinde hisse sahiplerinin menfaatleri ile iştirak menfaati ortasında istikrar sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. HİSSELERİN EVRESİ

1.7.1 – Hisselerin devredilmesini zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal idare unsurunda yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden fazlasına sahip gerçek kişi hisse sahiplerinin isimleri, imtiyazları, hisse adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile büsbütün tıpkı içerikte olacak formda gereksinime nazaran seçilen yabancı lisanlarda de hazırlanmıştır.
X
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 – İdare heyeti, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve hakikat formda yansıtmasını temin etmektedir.
X
2.2.2 – Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı prensipte yer alan tüm ögeleri içermektedir.
X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE AİT ŞİRKET SİYASETİ

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, kontratlar ve âlâ niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 – Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X Bu husus ile ilgili kurumsal internet sitesinde yayımlanan bir siyaset yahut prosedür bulunmamaktadır.
3.1.4 – Menfaat sahiplerinin, mevzuata alışılmamış ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri bildirmesi için gerekli sistemler oluşturulmuştur.
X
3.1.5 – Şirket, menfaat sahipleri ortasındaki çıkar çatışmalarını istikrarlı bir formda ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET İDARESİNE İŞTİRAKİNİN DESTEKLENMESİ

3.2.1 – Çalışanların idareye iştiraki, temel mukavele yahut şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X Menfaat sahiplerinin idareye iştiraki konusunda şirkette oluşturulmuş bir model bulunmamaktadır.
3.2.2 – Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran kıymetli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon üzere teknikler uygulanmıştır.
X Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran kıymetli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşünü almak presip olarak belirlenmiş ve menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren mevzularda Kamuyu Aydınlatma Platformu e-mail,şirket internet sitesi,ve posta araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI SİYASETİ

3.3.1 – Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti ve tüm kilit yönetici konumları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X
3.3.2 – İşçi alımına ait ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 – Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Siyaseti bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, fiyatlandırma, meslek planlaması, eğitim ve sıhhat üzere mevzularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
3.3.5 – Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu hususlarda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X
3.3.6 – Vazife tarifleri ve performans kriterleri tüm çalışanlar için detaylı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve fiyatlandırma kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 – Çalışanlar ortasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fizikî, ruhsal ve duygusal açıdan makus muamelelere karşı muhafazaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, gayeler, izleme, şikâyet düzenekleri üzere tedbirler alınmıştır.
X
3.3.8 – Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş kontratı hakkının faal bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X
3.3.9 – Çalışanlar için inançlı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE BAĞLAR

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve şartsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ait taleplerinin sürece konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.
X
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin kapalılığını müdafaaya yönelik denetimlere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

3.5.1 – İdare heyeti Etik Davranış Kuralları’nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X İdare Heyeti Faaliyet raporunda Kısım IV Menfaat Sahipleri kısmının 4.4 Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk alt başlığında yer almakta ve İdare Konseyi Faaliyet Raporu şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.
3.5.2- İştirak, toplumsal sorumluluk konusunda hassastır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik önlemler almıştır.
X
4.1. İDARE ŞURASININ FONKSİYONU

4.1.1-Yönetim şurası, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve faal bir risk idaresi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, idare şurasının şirketin stratejik gayelerini tartışarak onayladığını, muhtaçlık duyulan kaynakları belirlediğini ve idarenin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. İDARE HEYETİNİN FAALİYET ASILLARI

4.2.1-Yönetim şurası faaliyetlerini belgelendirmiş ve hisse sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim konseyi üyelerinin misyon ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 – İdare konseyi, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç denetim sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç denetim sisteminin işleyişi ve aktifliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X
4.2.5 – İdare şurası lideri ve icra lideri (genel müdür) misyonları birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X
4.2.7-Yönetim heyeti, yatırımcı ilgileri kısmı ve kurumsal idare komitesinin tesirli bir formda çalışmasını sağlamakta ve şirket ile hisse sahipleri ortasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde ve hisse sahipleriyle bağlantıda yatırımcı alakaları kısmı ve kurumsal idare komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 – İdare şurası üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyana ait olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X
4.3. İDARE KONSEYİNİN YAPISI

4.3.9- Şirket idare heyetinde, bayan üye oranı için minimum %25?lik bir gaye belirleyerek bu hedefe ulaşmak için siyaset oluşturmuştur. İdare heyeti yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu siyasete uygun halde gerçekleştirilmektedir.
X İdare Şurasında bayan üye oranı %33 dir.
4.3.10 – Kontrolden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık deneyimi vardır.
X
4.4. İDARE KONSEYİ TOPLANTILARININ HALİ

4.4.1 – Bütün idare heyeti üyeleri, idare şurası toplantılarının birçoklarına fizikî iştirak sağlamıştır.
X
4.4.2 – İdare konseyi, gündemde yer alan mevzularla ilgili bilgi ve evrakların toplantıdan evvel tüm üyelere gönderilmesi için minimum bir mühlet tanımlamıştır.
X
4.4.3 – Toplantıya katılamayan lakin görüşlerini yazılı olarak idare şurasına bildiren üyenin görüşleri öteki üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X İdare Heyeti toplantılarına iştirak tamdır.
4.4.4 – İdare konseyinde her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 – İdare şurası toplantılarının ne halde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X
4.4.6 -Yönetim konseyi toplantı zaptı gündemdeki tüm unsurların görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek formda hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 – İdare şurası üyelerinin şirket dışında diğer vazifeler alması sonlandırılmıştır. İdare heyeti üyelerinin şirket dışında aldığı misyonlar genel heyet toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X İdare şurası üyelerinin şirket dışında diğer vazifeler almasında bir sınırlama bulunmamaktadır. İdare Konseyi üyelerinin şirket dışında yer aldığı misyonlar idare konseyi faliyet raporuyla Genel Kurul’un bilgisine sunulmaktadır.
4.5. İDARE ŞURASI BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 – Her bir idare şurası üyesi yalnızca bir komitede vazife almaktadır.
X İdare Şurası üye ve komite sayıları ile kimi komitelerin çalışma mevzularının birbiriyle ilgili olması durumu, birtakım İdare Şurası Üyelerimizin birden fazla komitede misyon alma gereksinimini doğurmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü şahısları toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X Komiteler rastgele bir danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek idare şurası üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. İDARE ŞURASI ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 – İdare konseyi, sorumluluklarını tesirli bir halde yerine getirip getirmediğini pahalandırmak üzere idare şurası performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X İdare Heyeti için rastgele bir performans kıymetlendirme sistemi yoktur.
4.6.4 – Şirket, idare heyeti üyelerinden rastgele birisine yahut idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş yahut ödünç verilen borcun müddetini uzatmamış, kaideleri iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla ferdî bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış yahut bunlar lehine kefalet üzere teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 – İdare heyeti üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X İdare Konseyi üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan üst seviye yöneticiler için toplam sayılar verilmekte lakin kişi bazında açıklanması güvenlik ve zımnilik açılarından uygun görülmemektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913726

BIST

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here