Ana sayfa Ekonomi Resmi Gazete’de bugün (11 Mart 2021)

Resmi Gazete’de bugün (11 Mart 2021)

20
0

Jeotermal ve doğal mineralli sularda yönetim hissesi ödeme vadesi değiştirildi

Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe nazaran, arama ruhsatı müracaatlarında, Büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlıkları, büyükşehir belediyesi bulunmayan vilayetlerde ise vilayet özel yönetimleri, müracaat alanı hakkında bilgileri en geç 15 gün içinde Bakanlığa bildirecek. Bakanlık, MAPEG ve öbür bağlı, ilgili yahut alakalı kurum ve kuruluşlarından arama ruhsatı talep edilen alanla ilgili muhtaçlık duyulacak görüşleri almak ve mevcut hakları da göz önünde bulundurmak suretiyle kıymetlendirme yapacak ve müracaatın uygunluğunu en geç 30 gün içinde kıymetlendirecek. Bakanlıkça arama ruhsat müracaatının uygun olmadığının kıymetlendirilmesi halinde idarece arama ruhsatı verilemeyecek.

Yönetmeliğe eklenen fıkrayla, yönetim hissesinin alınmasıyla ilgili hususta geçen sayaçlarla ilgili yönetim gerek gördüğünde resen kontrol yapabilecek.

Yönetmelikle ruhsat sahibinin ve/veya mukaveleler yoluyla kaynağı kullanan gerçek ve hükmî bireylere ilişkin işletme ve tesislerin kaynaklarla ilgili bir evvelki yılın gayrisafi hasılat bilançosunun yönetime verilmesindeki tarih mart ayı sonundan,

Seralar, elektrik üretimi ve konut ısıtmasında ödeme tarihi haziran sonu

Akışkanın; direkt ve/veya dolaylı olarak seralarda, elektrik üretimi ve konut ısıtmasında kullanıldığı tesislerde gayrisafi hasılatının yüzde 1’i meblağında yönetim hissesi her yıl Haziran ayı sonuna kadar yönetime ödenecek.

Ünite fiyatları

Akışkanın; direkt ve/veya dolaylı olarak kaplıca ve gibisi termal tesisler ile ısı gücünün kullanıldığı kurutma, soğutma, balık yetiştiriciliği vb. öbür tesislerde; kullanılan yıllık toplam ısı gücü bedeli ve reenjeksiyon durumu dikkate alınarak kullanılan ısı gücü 1 megawattermal) MWt ve daha az güç harcayanlarda metreküp ünite fiyatı 0,20, 1-5 ortasında 0,30, 5-10 ortasında 0,4, 10-20 ortasında 0,5, 20-30 ortasında 0,6, 30-40 ortasında 0,7, 40-50 ortasında 0,8, 50-60 ortasında 0,9, 60-70 ortasında 1, 70-100 ortasında 1,25, 100 MWt üstünde 1,50 lira olarak belirlendi.

Doğal mineralli sular ile jeotermal kökenli gazların direkt ve/veya dolaylı olarak kullanıldığı tesislerde ise 1,5 lira olacak.

Öteki kullanımlarda yönetim hissesi ödeme tarihi

Hem kaplıca ve gibisi termal tesisler, kurutma, soğutma, balık yetiştiriciliği tesislerinde hem de doğal mineralli su ve jeotermal kökenli gazlarda belirlenen meblağda yönetim hissesi bir sonraki yılın Nisan ayı sonuna kadar beyan edilecek, Haziran ve Eylül aylarında iki eşit taksitte yönetime ödenecek.

Yönetim hissesinin belirlenmesi için hesaplama parametrelerini karşılayacak nitelikteki sayaçlar, akışkanı kullananlar tarafından takılacak.

Yıllık ödenmesi gereken yönetim hissesinin belirlenmesi için takılacak sayaçlar; bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde faaliyete geçirilecek. Sayacın olmadığı kelam konusu mühlet için yahut sayaç arızasının haklı sebeplerle giderilemediği durumlarda, ölçülebilen devirlerin ortalaması alınarak beyan verilecek.

Konut ısıtması, sera ısıtması, elektrik üretimi, termal üzere birden fazla faaliyet yürüten ruhsat sahipleri ve/veya akışkanı kiralayanlar, yönetim hisselerini, faaliyet alanlarına nazaran farklı ayrı ödeyecek. Ruhsat sahibi tarafından jeotermal akışkanın kiralandığı durumlarda, yönetim hissesi, jeotermal akışkanı kiralayan kullanıcı tarafından ödenecek.

Sıcaklık ve debinin sağlıklı ölçülemediğinin yönetim tarafından tespit edildiği tesislerde, bu kıymetler idarece belirlenecek. Belirlenen bedeller tesisin fiilen çalıştığı devirler göz önünde bulundurularak yönetim hissesi hesaplamasında kullanılacak.

Akışkanın; direkt ve/veya dolaylı olarak kaplıca ve gibisi termal tesisler ile ısı gücünün kullanıldığı kurutma, soğutma, balık yetiştiriciliği vb. öteki tesislerde, reenjeksiyon (jeotermal ısıtma sistemlerinde ısısı alınmış suyun yer altına tekrar basılması) uygulaması yapılması durumunda, reenjeksiyona karşılık gelen yönetim hissesi yüzde 30 indirimli ödenecek.

Tahsil edilen meblağın beşte biri, yönetim tarafından, kaynağın bulunduğu büyükşehirlerde ilçe belediyesi olmak üzere ilgili belediye yahut köy hükmî kişiliğine on iş günü içinde ödenecek. Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlıkları yönetim hissesinden kalan kısmı genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere İçişleri Bakanlığı merkez muhasebe ünitesi hesabına aktaracak.

Ünite fiyat, jeotermal kökenli gaz yönetim hissesi hesaplamalarında ton başına, başkalarında metreküp başına olmak üzere 2020 yılı için azamî 1,5 lira olarak hesaplanacak ve her yıl tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) oranında artırılacak.

Genel Eser Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Ticaret Bakanlığının, piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan yahut tedarik edilen ve tüketicinin kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan yahut tüketici için amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir şartlarda tüketici tarafından kullanılabilecek eserlerin inançlı olmasının sağlanması ve bu alanda yetkili kuruluşların vazifeleri ile üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerinin belirlenmesini amaçlayan Genel Eser Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, eserlere ait bir teknik düzenlemenin bulunmadığı yahut teknik düzenleme bulunsa dahi insan sıhhati ve güvenliğine ait kararlar içermediği yahut muhakkak risklere veyahut risk kategorilerine ait kararlar içermediği durumlarda uygulanacak.

Eser Güvenliği yönetmeliği, piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan yahut tedarik edilen ve tüketicinin kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan yahut tüketici için amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir şartlarda tüketici tarafından kullanılabilecek olan yeni, kullanılmış yahut ıslah edilmiş tüm eserler için geçerli olacak.

Genel Eser Güvenliği Yönetmeliği, elektronik satışlar ve başka uzaktan irtibat araçları vasıtasıyla gerçekleşen satışlar dahil, satış tekniğine bakılmaksızın tüm eserlere, hizmet esnasında tüketicilere sunulan eserlere uygulanacak lakin tüketiciye hizmet sunanlar tarafından kullanılan yahut işletilen ekipmanları kapsamayacak.

Yönetmelik, antika eser yahut kullanımından evvel tamir yahut ıslah edilmesi gereken eser olarak tedarik edilen kullanılmış eserlere, tedarikçinin tedarik ettiği şahsa bu mevzuda açıkça bilgi vermesi şartıyla uygulanmayacak.

Eser güvenliği ve genel eser güvenliği gereklerine nazaran, eserin inançlı olması zarurî bulunuyor. Kanuna uygun olarak hazırlanan teknik düzenlemelerin insan sıhhati ve güvenliği ile ilgili kararlarına uygun eser, aksi ispatlanana kadar inançlı kabul edilecek.

Daha yüksek bir güvenlik düzeyinin olabilirliği yahut piyasada daha düşük riskli eserlerin varlığı, bir eserin tehlikeli eser olduğu manasına gelmeyecek.

AB menşeli eserlerin inançlı olduğu kabul edilecek

Karşılıklı tanıma yönetmeliği kapsamında, Türkiye’de uygulananlardan farklı teknik düzenleme, standart yahut kalite kurallarına nazaran üretilmiş olsa dahi, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş yahut hür dolanıma girmiş bir eserin, referans numaraları Avrupa standartlarına karşılık gelen ulusal standartlara uygun eserin inançlı olduğu kabul edilecek.

Esere ait bir teknik düzenlemenin bulunmadığı yahut insan sıhhati ve güvenliğine ait kararlar içermediği yahut makul risklere veya risk kategorilerine ait kararlar içermediği durumlarda inançlı kabul edilecek.

Yetkili kuruluş tarafından eserin tehlikeli eser olduğuna dair kâfi münasebet bulunduğuna kanaat getirildiği durumlarda, Kanun ve bu Yönetmelik kararlarında öngörülen eserin piyasaya arzının durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan çekilmesi yahut geri çağırılması tedbirlerin alınmasını ve yaptırımların uygulanmasını engellemeyecek.

Üreticiler lakin inançlı eserleri piyasaya arz edebilir yahut piyasada bulundurabilecek.

Yönetmelik kararlarına muhalif davrananlar hakkında, Kanunda öngörülen idari yaptırımlar uygulanacak.

Yönetmelik yarın yürürlüğe girer.

Çeşitli ülkeler ve memleketler arası örgütlerle yapılan 14 kanun Resmi Gazete’de yayımlandı

Somali, Irak, Gürcistan, Moritanya, Cibuti, Şili, Burundi, Lesoto, Birleşik Krallık, Ürdün ve milletlerarası örgütlerle yapılan 14 kanun onaylanarak Resmi Gazete’de yayımladı.

Onaylanan kanunlar şunlar:

“7282 sayılı arabuluculuk sonucunda yapılan milletlerarası sulh mutabakatları hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu, 7283 sayılı Türkiye ile Somali ortasında Kalkınma İş Birliği Muahedesi ve mutabakatta değişiklik yapılmasına dair notalar, 7284 sayılı Türkiye ile Irak ortasında su alanında mutabakat zaptı ve mutabakat zaptında değişiklik yapılmasına dair notalar, 7285 sayılı Türkiye ile Gürcistan ortasında yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ait mutabakatı, 7286 sayılı Türkiye ile Moritanya ortasında balıkçılık ve deniz iktisadı alanında iş birliği mutabakatı, 7287 sayılı Türkiye ile Cibuti ortasında denizcilik muahedesi, 7288 sayılı Türkiye ve Şili ortasında hava ulaştırma muahedesi, 7289 sayılı Türkiye ile Burundi ortasında askeri çerçeve muahedesi, 7290 sayılı Türkiye ile Lesoto ortasında ticaret ve ekonomik iş birliği mutabakatı, 7291 sayılı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye devletleri ortasında yatırımların teşviki ve korunmasına ait muahede ile yatırımların teşviki ve korunmasına ait mutabakat, 7293 sayılı Türkiye ile Birleşik Krallık ortasında kültür merkezlerinin kuruluşu, işleyişi ve faaliyetlerine dair mutabakat, 7294 sayılı Türkiye ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Uğraş Mukavelesi Sekretaryası ortasında Ankara teşebbüsünün uygulanmasına ait mutabakat ve 4 Nisan 2016 tarihinde Bonn’da imzalanan muahedeyi değiştiren protokol, 7295 sayılı yirmi sekizinci taraflar toplantısında üzerinde mutabakata varılan Montreal protokolüne yönelik değişikliğin (Kigali değişikliği-2016), 7296 sayılı Türkiye ile Ürdün ortasında gemiadamı evraklarının karşılıklı tanınmasına ait protokol.”

Bayana yönelik şiddetle ilgili araştırma komitesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

TBMM’nin bayana yönelik şiddetin sebeplerinin tüm taraflarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi maksadıyla bir Meclis Araştırması Kurulu kurulmasına dair 1280 sayılı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar, Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci unsurları uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak komitenin 19 üyeden kurulmasına, komitenin çalışma müddetinin Lider, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına Genel Konseyin 9 Mart 2021 tarihli 56’ncı birleşiminde verildi.

Basın İlân Kurumu toplantılarına Covid-19 düzenlemesi

Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe eklenen süreksiz unsurla, Covid-19 salgını nedeniyle Genel Konsey üyeleri, Genel Heyetin teşekkülünü izleyen birinci iki Genel Konsey toplantısına elektronik ortamda katılabilecekler.

Elektronik ortamda iştirakin mümkün olduğu toplantılarda Başkanlık Divanı toplantıda fiziken bulunan üyeler ortasından seçilecek. Kurul çalışmasıyla ilgili kararlar, İdare Heyetinin teklifi ve Genel Heyetin karar vermesi halinde uygulanmayacak. Bu durumda toplantı bir oturumda sona erecek ve elektronik ortamda toplantıya katılan Genel Heyet üyeleri oylarını, Başkanlık Divanınca oylamaya geçilmesinin akabinde “kabul ediyorum” veya “reddediyorum” kelamlarıyla kullanacak. Sonuç Başkanlık Divanınca tutanakla tespit edilecek. Komitelerin çalışmasına karar verilmesi halinde üyeler kurul toplantısına elektronik ortamda katılabilecek.

Yönetmelikte çalışanın kendi araçlarıyla yaptıkları misyon seyahatleriyle ilgili düzenleme de yapıldı.

ÖİB, çevrim santrali ekipman ve taşınmazlarını satacak

Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı, Gebze Dilovası doğalgaz kombine çevrim santrali, ekipmanlarını ve taşınmazlarını ihaleye çıkardı.

ÖİB’nin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına nazaran, özelleştirme ihalesi, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin iştirakiyle yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Özelleştirme ihalesi için 1,5 milyon lira süreksiz teminat belirlendi. İhale için son teklif verme tarihi, 15 Nisan 2021 saat 17.00 olarak belirlendi.

Türk Alman İşadamları Kültür Vakfı dağıldı

Türk Alman İşadamları Kültür Vakfı, İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1 Mart 2021 tarihinde mutlaklaşan 24 Aralık 2020 tarih ve E: 2020/187, K: 2020/337 sayılı kararına istinaden dağıldı.

Dağılma kararıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here