Ana sayfa Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi reform paketini açıklıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi reform paketini açıklıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti

23
0

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktisada ait ıslahat paketini açıklıyor.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

– (Ekonomi Reformları) Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme hedefi bulunuyor.

– Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız.

– İnşallah bu yol haritasını, milletimizle kurumlarımızla iş dünyamızla tüm paydaşlar daima birlikte hayata geçireceğiz.

– İthal girdi kullanımını azaltmış, katma kıymetli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran, yerli ve ulusal bir iktisat hedefliyoruz.

– Dirayetli idaremizle 2009 global krizi üzere 2013 sonrasındaki pek çok siyasi, toplumsal, ekonomik, bütün bu sarsıntıları muvaffakiyetle göğüslemeyi ve ülkemizi 2023 maksatlarının rotasında tutmayı başardık.

– Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 iktisadından biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak amaçlarımıza kesinlikle ulaşacağız.

– Demokratik ve ekonomik kalkınmanın temel koşullarından biri olan siyasi istikrarı kurumsallaştırdık.

– Aşı ve ilaç, adil bir halde tüm ülkelerin kullanımına açılmadıkça, dünyanın zenginlerinin de huzur bulamayacağı, büyük iktisatların istikrar kazanamayacağı ortadadır.

– Yeni idare sistemimizin gerektiğinde geliştirilmek suretiyle asırlar boyunca ülkemizde istikrar ve inanç ikliminin teminatı olacağına inanıyoruz. Yeni ve sivil bir anayasayla birlikte bu istikamette muhtaçlık duyulan kimi adımları atacağız.

– Dünyanın büsbütün birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını hem 18 yılda ülkemizde kurduğumuz güçlü altyapının hem de yeni idare sistemimizin adeta bir sınamasına dönüşmüştür. Hamdolsun sağlıktan üretime güvenlikten toplumsal dayanışmaya kadar her alanda bu sınamayı muvaffakiyetle verdik.

– Türkiye’nin her türlü farklı senaryoya hazırlıklı olduğunu ve süratli hareket edebildiğini tüm dünyaya gösterdik. Salgına karşın 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüdük. G20 ülkeleri ortasında iktisadını gerçek olarak büyütmeyi başaran iki ülkeden biri olduk ve Çin’in akabinde ikinci sırada yer aldık.

– Salgınla çabayı kazanmakta kararlı olduğumuz 2021’i orta vadede nitelikli büyüme periyoduna girişin de hazırlık yılı olarak kıymetlendiriyoruz.

– Islahat programımızla güçlü taraflarımızı perçinlerken sorun gördüğümüz alanlar için de gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan tahliller getiriyoruz.

– Açıklayacağımız ıslahatların omurgasını, makroekonomik ve yapısal siyasetler oluşturuyor.

– Türkiye salgın sonrası bilhassa bu devrin ekonomik yapılanmasına uygun formda sürdürülebilir güçlü ve kaliteli büyümeyi kesinlikle lakin kesinlikle yakalayacaktır.

– Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyon, finansal dal, cari açık ve istihdam alanlarına odaklandık.

– İstikrarı sürdürmek için makro siyasetler yanında bir dizi yapısal önlemin ve dönüşümün gerçekleştirilmesi kaide.

– Harcama disiplini, kamu borç idaresi, vergi düzenlemeleri, kamu alım ihaleleri, kamu-özel işbirlikleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri üzere konuları kapsayan yeni siyasetleri hayata geçiriyoruz.

– Birinci ıslahat alanımız, risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacaktır.

– Yapısal siyasetler tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet siyasetleri, piyasa nezareti ve kontrolünü ıslahat kapsamımıza aldık.

– Meclisin bütçe hakkının kapsamını genişletirken, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırıyoruz. Bunun için 2 değerli siyaset değişikliğine gidiyoruz.

– Döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor ve başkalarını de kademeli formda merkezi idare bütçesine, hasebiyle Meclis kontrolü kapsamına alıyoruz.

– İsrafa muhakkak tahammülümüz olmadığı için kamu yönetimlerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak değerli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz

– Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama üzere harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz.

– Kamu işçisiyle ilgili iş ve süreçlerin tek bir yönetim tarafından yürütülmesini sağlıyoruz.

– Kamu yönetiminin bir bütün olduğu anlayışıyla, merkezi idarenin yanı sıra mahallî idarelerde de tasarrufçu bir bakış açısının oluşmasını hedefliyoruz.

– Borç stokunun dış şoklara karşı hassaslığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki hissesini düşürüyoruz.

– Bütçe sonuçlarını, siyaset gelişmelerini ve gayelerimizi üç ayda bir Kamu Maliyesi Raporuyla milletimizle paylaşıyoruz.

– Yüklü olarak kendi paramızla borçlanacak, Türk Lirası cinsi senetleri kullanacağız.

– Islahat paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor.

– Hazine nakit idaresini de daha güçlü hale getiriyoruz. Bunun için Hazine’nin kullanımı dışında kalan kurumların hesabını, Tek Hazine Kurumlar Hesabı Sisteminde toplayarak, nakit idaresinde verimliliği sağlıyoruz.

– Ülkemizin risk primini düşürerek, borçlanma maliyetlerimizi aşağıya çekecek siyasetleri tahkim ediyoruz.

– Vergi Yol Kanunu’nu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye ahengi teşvik edecek biçimde güncelliyoruz.

– Kolay adapta vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci üzere yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.

– Elektronik defter ve elektronik evrak kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak, vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz.

– 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz.

– Vergi kontrolünde standart, öngörülebilir ve haksız rekabeti önleyen modellere geçiyoruz.

– Kamunun ithal eser kullanımını azaltmak için Endüstrileşme İcra Komitemizin çatısı altında merkezi izleme sistemi kuruyoruz.

– Öncelikli gündem unsurlarımızdan birisi de enflasyonla gayret olacaktır. Gayemiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır.

– Besin Komitesinin siyaset tekliflerini şekillendirebilmesini ve piyasanın faal çalışabilmesini temin için data akışını sağlayacak bir erken ihtar sistemi kuruyoruz.

– Besin tarafında kayıp ve israfın azaltılması için de harekete geçiyoruz. Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve zerzevatları piyasaya kazandıracak sistemler geliştiriyoruz.

– Erken ihtar sistemi üzerinden bilhassa üretim, toptan ve perakende kademesinde besin zincirinin tamamı anlık olarak takip edilerek raporlanacaktır. Sistemin getirdiği anlık data akışı sayesinde karar alma süratimiz artacaktır.

– Yıllık cirosu 500 milyar lira olan besin kesiminde yaşanan israfı yalnızca yüzde 2 azaltsak 10 milyar liralık bir tasarruf elde etmiş olacağız.

– İşlenmemiş besin fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacak Hal Yasası ile ilgili çalışmaları da süratle tamamlıyoruz.

– Enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları pahalandırmak, gerekli siyasetleri belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi’ni tesis ediyoruz.

– Kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatlardaki artışlar, gerçekleşen enflasyon yerine gaye enflasyona nazaran yapılacaktır.

– Mecburî kredilere yönelik teşebbüs sermayeli fonlarının kurulması gayesiyle mevzuat altyapısı oluşturuyoruz. Varlık idare şirketlerinin rekabetçi ve kurumsal bir yapıda faaliyet gösterebilmeleri için bu şirketlere uygulanan damga, harç ve kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi istisnasını süresiz hale getiriyoruz.

– Salgının gecikmeli yansıyabilecek olumsuz tesirlerini şimdiden bertaraf etmek ve bankacılık dalının faal kalitesini daha da düzgünleştirmek üzere birtakım önlemler alıyoruz.

– İştirak finans dalının gelişimini hızlandıracak yeknesak bir yasal düzenleme hazırlıyoruz. Bu düzenlemeyle iştirak finans kesimi tek çatı altında toplanırken, kesime yönelik bir merkezi istişare konseyi da hayata geçiyor.

– Milletlerarası standartlarda bir iştirak finans tahkim düzeneği kuruyoruz.

– Finans kesiminin kurumsal altyapısını geliştirmek için de bir dizi adım atıyoruz. Bu gayeyle ülkemizin tüm kredi ve risk bilgilerinin toplandığı Risk Merkezini tekrar yapılandırıyoruz.

– Kişisel emeklilik sistemini çok daha geniş bölümlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25’ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki mahzurları kaldırıyoruz.

– Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuksal altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz.

– Gerçek dal şirketlerimizin tahvil ihraçlarını özendirmek için Tahvil Garanti Fonu kuruyoruz.

– Finansal kesimin sigortacılık ayağını da ihmal etmeyerek, ferdi emeklilik sisteminin derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.

– Cari açıkla gayrette 3 temel politikayı takip edeceğiz. Birinci olarak, yapısal cari açığa odaklanıyoruz. İkinci önceliğimiz, ihracatın tabana yayılmasını sağlayarak, potansiyeli olup hiç ihracat yapmamış KOBİ’leri ihracata teşvik etmektir. Üçüncü ve son alanımız ise endüstride yeşil dönüşümü desteklemektir.

– Sandık, vakıf ve dernek üzere kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 sonuna kadar kişisel emeklilik sistemine transferine imkan veriyoruz.

– Endüstrimizde kapasite artışı sağlayacak ve rekabet gücümüzü bir üst basamağa taşıyacak adımlar atıyoruz.

– Yenilikçi ve güçlü bir sıhhat sanayisinin geliştirilmesi hedefiyle Cumhurbaşkanlığına bağlı Sıhhat Sanayileri Başkanlığı kuruyoruz.

– Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yazılım ve Donanım Sanayileri Başkanlığı kuruyoruz.

– Endüstrimizde kapasite artışı sağlayacak ve rekabet gücümüzü bir üst basamağa taşıyacak adımlar atıyoruz. Bilhassa Kredi Garanti Fonu teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde yapılacak imalata dayalı ithal ikamesini sağlayan ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli cazip kredi takviyeleri veriyoruz.

– Doğal gaz piyasasını yine yapılandırarak, bu alanı rekabetçi bir temelde geliştiriyoruz.

– Elektrik gücü depolama tesislerinin kurulmasına yönelik yasal altyapıyı tamamlıyoruz.

– Güçte dışa bağımlılığı azaltan siyasetleri aktif biçimde uygulamayı sürdüreceğiz. Güç verimliliği takviyelerinin kapsamını genişletiyoruz.

– İhraç eserlerimizin daha süratli ve daha düşük maliyetle pazarlara erişimi için yurt dışında lojistik merkezleri kuruyoruz.

– Geleceğin mesleklerinde yeni iş imkanları oluşturmak için İŞKUR dayanaklarında revizyona gidiyoruz.

– Mesleksel eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak emeliyle çocuklarımızın kalfalık periyodunda aldıkları fiyatları yükseltiyoruz.

– Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için ek İstihdama Finansman Dayanağı ismiyle yeni takviye modeli getiriyoruz.

– Firmalar, istihdama kattıkları her bir ek kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 24 ay vadeli, birinci 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecektir.

Detaylar geliyor…

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here