Ana sayfa Ekonomi Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı: 850 bin esnafa vergi muafiyeti

Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı: 850 bin esnafa vergi muafiyeti

19
0

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktisada ait ıslahat paketini açıkladı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

– (Ekonomi Reformları) Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme emeli bulunuyor.

– Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız.

– İnşallah bu yol haritasını, milletimizle kurumlarımızla iş dünyamızla tüm paydaşlar daima birlikte hayata geçireceğiz.

– İthal girdi kullanımını azaltmış, katma pahalı üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran, yerli ve ulusal bir iktisat hedefliyoruz.

– Dirayetli idaremizle 2009 global krizi üzere 2013 sonrasındaki pek çok siyasi, toplumsal, ekonomik, bütün bu sarsıntıları muvaffakiyetle göğüslemeyi ve ülkemizi 2023 amaçlarının rotasında tutmayı başardık.

– Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 iktisadından biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak amaçlarımıza kesinlikle ulaşacağız.

– Demokratik ve ekonomik kalkınmanın temel kurallarından biri olan siyasi istikrarı kurumsallaştırdık.

– Aşı ve ilaç, adil bir halde tüm ülkelerin kullanımına açılmadıkça, dünyanın zenginlerinin de huzur bulamayacağı, büyük iktisatların istikrar kazanamayacağı ortadadır.

– Yeni idare sistemimizin gerektiğinde geliştirilmek suretiyle asırlar boyunca ülkemizde istikrar ve itimat ikliminin teminatı olacağına inanıyoruz. Yeni ve sivil bir anayasayla birlikte bu istikamette muhtaçlık duyulan birtakım adımları atacağız.

– Dünyanın büsbütün birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını hem 18 yılda ülkemizde kurduğumuz güçlü altyapının hem de yeni idare sistemimizin adeta bir sınamasına dönüşmüştür. Hamdolsun sağlıktan üretime güvenlikten toplumsal dayanışmaya kadar her alanda bu sınamayı muvaffakiyetle verdik.

– Türkiye’nin her türlü farklı senaryoya hazırlıklı olduğunu ve süratli hareket edebildiğini tüm dünyaya gösterdik. Salgına karşın 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüdük. G20 ülkeleri ortasında iktisadını gerçek olarak büyütmeyi başaran iki ülkeden biri olduk ve Çin’in akabinde ikinci sırada yer aldık.

– Salgınla çabayı kazanmakta kararlı olduğumuz 2021’i orta vadede nitelikli büyüme devrine girişin de hazırlık yılı olarak kıymetlendiriyoruz.

– Islahat programımızla güçlü taraflarımızı perçinlerken sorun gördüğümüz alanlar için de gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan tahliller getiriyoruz.

– Açıklayacağımız ıslahatların omurgasını, makroekonomik ve yapısal siyasetler oluşturuyor.

– Türkiye salgın sonrası bilhassa bu devrin ekonomik yapılanmasına uygun halde sürdürülebilir güçlü ve kaliteli büyümeyi kesinlikle fakat kesinlikle yakalayacaktır.

– Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyon, finansal dal, cari açık ve istihdam alanlarına odaklandık.

– İstikrarı sürdürmek için makro siyasetler yanında bir dizi yapısal önlemin ve dönüşümün gerçekleştirilmesi kaide.

– Harcama disiplini, kamu borç idaresi, vergi düzenlemeleri, kamu alım ihaleleri, kamu-özel işbirlikleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri üzere konuları kapsayan yeni siyasetleri hayata geçiriyoruz.

– Birinci ıslahat alanımız, risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacaktır.

– Yapısal siyasetler tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet siyasetleri, piyasa nezareti ve kontrolünü ıslahat kapsamımıza aldık.

– Meclisin bütçe hakkının kapsamını genişletirken, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırıyoruz. Bunun için 2 kıymetli siyaset değişikliğine gidiyoruz.

– Döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor ve başkalarını de kademeli biçimde merkezi idare bütçesine, hasebiyle Meclis kontrolü kapsamına alıyoruz.

– İsrafa mutlaka tahammülümüz olmadığı için kamu yönetimlerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak kıymetli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz

– Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama üzere harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz.

– Kamu işçisiyle ilgili iş ve süreçlerin tek bir yönetim tarafından yürütülmesini sağlıyoruz.

– Kamu yönetiminin bir bütün olduğu anlayışıyla, merkezi idarenin yanı sıra lokal idarelerde de tasarrufçu bir bakış açısının oluşmasını hedefliyoruz.

– Borç stokunun dış şoklara karşı hassaslığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki hissesini düşürüyoruz.

– Bütçe sonuçlarını, siyaset gelişmelerini ve gayelerimizi üç ayda bir Kamu Maliyesi Raporuyla milletimizle paylaşıyoruz.

– Yüklü olarak kendi paramızla borçlanacak, Türk Lirası cinsi senetleri kullanacağız.

– Islahat paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor.

– Hazine nakit idaresini de daha güçlü hale getiriyoruz. Bunun için Hazine’nin kullanımı dışında kalan kurumların hesabını, Tek Hazine Kurumlar Hesabı Sisteminde toplayarak, nakit idaresinde verimliliği sağlıyoruz.

– Ülkemizin risk primini düşürerek, borçlanma maliyetlerimizi aşağıya çekecek siyasetleri tahkim ediyoruz.

– Vergi Yol Kanunu’nu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye ahengi teşvik edecek biçimde güncelliyoruz.

– Kolay yordamda vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci üzere yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.

– Elektronik defter ve elektronik doküman kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak, vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz.

– 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz.

– Vergi kontrolünde standart, öngörülebilir ve haksız rekabeti önleyen modellere geçiyoruz.

– Kamunun ithal eser kullanımını azaltmak için Endüstrileşme İcra Komitemizin çatısı altında merkezi izleme sistemi kuruyoruz.

– Öncelikli gündem unsurlarımızdan birisi de enflasyonla çaba olacaktır. Maksadımız tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır.

– Besin Komitesinin siyaset tekliflerini şekillendirebilmesini ve piyasanın aktif çalışabilmesini temin için bilgi akışını sağlayacak bir erken ihtar sistemi kuruyoruz.

– Besin tarafında kayıp ve israfın azaltılması için de harekete geçiyoruz. Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve zerzevatları piyasaya kazandıracak sistemler geliştiriyoruz.

– Erken ihtar sistemi üzerinden bilhassa üretim, toptan ve perakende etabında besin zincirinin tamamı anlık olarak takip edilerek raporlanacaktır. Sistemin getirdiği anlık data akışı sayesinde karar alma süratimiz artacaktır.

– Yıllık cirosu 500 milyar lira olan besin kesiminde yaşanan israfı yalnızca yüzde 2 azaltsak 10 milyar liralık bir tasarruf elde etmiş olacağız.

– İşlenmemiş besin fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacak Hal Yasası ile ilgili çalışmaları da süratle tamamlıyoruz.

– Enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları kıymetlendirmek, gerekli siyasetleri belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi’ni tesis ediyoruz.

– Kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatlardaki artışlar, gerçekleşen enflasyon yerine maksat enflasyona nazaran yapılacaktır.

– Zarurî kredilere yönelik teşebbüs sermayeli fonlarının kurulması maksadıyla mevzuat altyapısı oluşturuyoruz. Varlık idare şirketlerinin rekabetçi ve kurumsal bir yapıda faaliyet gösterebilmeleri için bu şirketlere uygulanan damga, harç ve kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi istisnasını süresiz hale getiriyoruz.

– Salgının gecikmeli yansıyabilecek olumsuz tesirlerini şimdiden bertaraf etmek ve bankacılık bölümünün faal kalitesini daha da güzelleştirmek üzere birtakım önlemler alıyoruz.

– İştirak finans kesiminin gelişimini hızlandıracak yeknesak bir yasal düzenleme hazırlıyoruz. Bu düzenlemeyle iştirak finans kesimi tek çatı altında toplanırken, dala yönelik bir merkezi istişare konseyi da hayata geçiyor.

– Memleketler arası standartlarda bir iştirak finans tahkim sistemi kuruyoruz.

– Finans kesiminin kurumsal altyapısını geliştirmek için de bir dizi adım atıyoruz. Bu gayeyle ülkemizin tüm kredi ve risk datalarının toplandığı Risk Merkezini tekrar yapılandırıyoruz.

– Kişisel emeklilik sistemini çok daha geniş bölümlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25’ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki manileri kaldırıyoruz.

– Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve türel altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz.

– Gerçek dal şirketlerimizin tahvil ihraçlarını özendirmek için Tahvil Garanti Fonu kuruyoruz.

– Finansal kesimin sigortacılık ayağını da ihmal etmeyerek, ferdî emeklilik sisteminin derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.

– Cari açıkla uğraşta 3 temel politikayı takip edeceğiz. Birinci olarak, yapısal cari açığa odaklanıyoruz. İkinci önceliğimiz, ihracatın tabana yayılmasını sağlayarak, potansiyeli olup hiç ihracat yapmamış KOBİ’leri ihracata teşvik etmektir. Üçüncü ve son alanımız ise endüstride yeşil dönüşümü desteklemektir.

– Sandık, vakıf ve dernek üzere kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 sonuna kadar kişisel emeklilik sistemine transferine imkan veriyoruz.

– Endüstrimizde kapasite artışı sağlayacak ve rekabet gücümüzü bir üst basamağa taşıyacak adımlar atıyoruz.

– Yenilikçi ve güçlü bir sıhhat sanayisinin geliştirilmesi emeliyle Cumhurbaşkanlığına bağlı Sıhhat Sanayileri Başkanlığı kuruyoruz.

– Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yazılım ve Donanım Sanayileri Başkanlığı kuruyoruz.

– Endüstrimizde kapasite artışı sağlayacak ve rekabet gücümüzü bir üst basamağa taşıyacak adımlar atıyoruz. Bilhassa Kredi Garanti Fonu teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde yapılacak imalata dayalı ithal ikamesini sağlayan ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli cazip kredi dayanakları veriyoruz.

– Doğal gaz piyasasını yine yapılandırarak, bu alanı rekabetçi bir temelde geliştiriyoruz.

– Elektrik gücü depolama tesislerinin kurulmasına yönelik yasal altyapıyı tamamlıyoruz.

– Güçte dışa bağımlılığı azaltan siyasetleri aktif halde uygulamayı sürdüreceğiz. Güç verimliliği takviyelerinin kapsamını genişletiyoruz.

– İhraç eserlerimizin daha süratli ve daha düşük maliyetle pazarlara erişimi için yurt dışında lojistik merkezleri kuruyoruz.

– Geleceğin mesleklerinde yeni iş imkanları oluşturmak için İŞKUR dayanaklarında revizyona gidiyoruz.

– Mesleksel eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak emeliyle çocuklarımızın kalfalık periyodunda aldıkları fiyatları yükseltiyoruz.

– Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için ek İstihdama Finansman Dayanağı ismiyle yeni takviye modeli getiriyoruz.

– Firmalar, istihdama kattıkları her bir ek kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 24 ay vadeli, birinci 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecektir.

– Kamu vazifelileri, takımlarına bağlı konumları dışında, en fazla bir kurumun idare yahut kontrol şuralarında misyon alabileceklerdir.

– Üretken yatırımların artmasını sağlamak için özel kesimde öngörülebilirliği güçlendirecek adımlar atıyoruz.

– İktisattaki tüm gelişmeleri yakından izlemek ve yönetmek gayesiyle iki yeni yapı kuruyoruz. Bunlardan birincisi, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında çalışacak İktisat Uyum Konseyidir.

– Devlet dayanaklarında kamu kaynaklarının aktifliğini ve verimliliğini artırmak için tüm takviye uygulamalarının unsur ve temellerini belirleyen, tesir değerlendirmesi yapılmasını mümkün kılan bir çatı mevzuat oluşturuyoruz.

– Dijital pazar yeri platformlarında eserlerini satışa sunan firmaların haklarını koruyacak düzenlemelere gidiyoruz.

– Yurt dışına data aktarılmasına yönelik AB düzenlemeleriyle uyumlu olarak Şahsî Bilgilerin Korunması Kanunu’nda değişiklikler yapıyoruz.

– İç ticarette rekabetçiliği artıracak ve ticareti kolaylaştıracak uygulamaları da süratle hayata geçiriyoruz. Perakende ticarette haksız ticaret uygulamalarının ortadan kaldırılması gayesiyle Avrupa Birliği mevzuatına uygun yeni düzenlemeler yapıyoruz.

– Tüketicinin korunması, kayıtlılığın artması ve piyasada haksız rekabetin faal bir biçimde önlenmesi hedefiyle bağımsız bir Piyasa Nezaret ve Kontrol Kurumu kuruyoruz.

– Ekonomik ıslahat paketimiz, Türkiye’yi geleceğe itimatla taşıyacak, somut ve tahlil odaklı siyasetler içeriyor.

– Her 3 ayda bir gerçekleştireceğimiz ıslahat takip toplantılarıyla programın uygulama muvaffakiyetini değerlendireceğiz.

– Takvimlendirdiğimiz tüm ıslahatları, belirlediğimiz müddetlerde tamamlayacağız.

– Paylaştığımız iktisat ıslahatları ve geçen hafta açıkladığımız İnsan Hakları Aksiyon Planı üzere evraklar, amaçlarımıza ulaşmamızı kolaylaştıracak atılımlardır.

– Bu ıslahatlar, bizim için ne birincidir, ne de son olacaktır. Dünyanın ve ülkemizin değişen koşullarına, milletimizin beklenti ve taleplerine nazaran ne gerekiyorsa yapmayı, hangi adımlara muhtaçlık varsa atmayı sürdüreceğiz.

– Elbette, ıslahat belgelerimizle ilgili tenkitler olacaktır. Biz, yapan her türlü eleştiriyi dikkate aldık, alırız.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here