Ana sayfa Ekonomi SGK mevzuatında yasal süreler

SGK mevzuatında yasal süreler

12
0

Toplumsal Güvenlik mevzuatına nazaran aylık prim hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilme müddetleri ile buna ait tahakkuk eden primlerin ödeme müddetleri SSİY’de belirtilmesine karşılık birtakım durumlarda bu yükümlülükler mühleti dışında yapılmasına karşın yasal müddetinde yapılmış sayılmaktadır. Bu durumlar aşağıda açıklanmıştır.

a)Belgelerin yahut beyannamelerin verilmesine ait durumlar: 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanlar için cari aya ait düzenlenecek asıl, ek yahut iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesini(APHB);

a) Özel nitelikteki işyeri patronları, en geç dokümanın ait olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,

b) Resmî nitelikteki işyeri patronları ise, en geç evrakın ait olduğu ayı takip eden ayın 23’ünde,

c) Birtakım özel nitelikteki işyeri patronları ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü ortasında; kimi resmî nitelikteki işyeri patronları ise ayın 1’i ile 30’u ortasında fiyat alan sigortalılar çalıştırdığından, bu nitelikteki işyeri patronlarınca;

1) Ayın 1’i ile 30’u ortasındaki çalışmaları karşılığı fiyat alan sigortalılar için en geç dokümanın ait olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,

2) Ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü ortasındaki çalışmaları karşılığı fiyat alan sigortalılar için en geç evrakın ait olduğu ayı takip eden ayın 23’ünde,

saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla SGK’ ya göndermek zorundadırlar. Bu yükümlük muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için ayın 26’sı olarak uygulanmaktadır.

Ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü ortasındaki çalışmaları karşılığı fiyat alan sigortalıların bildiriminde temel alınacak ay, 15’inci günün içinde bulunduğu aydır.

Fakat üstte belirtilen müddetlerde verilmemiş olmakla bir arada;

1) Toplu İş Mukavelesi Kanununa nazaran toplu iş kontratı akdedilen işyerlerinde;

-Toplu iş mukavelesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen fiyat farklarına ait düzenlenmesi gereken ek aylık prim ve hizmet dokümanlarının, toplu iş kontratının imzalandığı tarihi,

– Yüksek Hakem Şurası kararı nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen fiyat farklarına ait düzenlenmesi gereken ek aylık prim ve hizmet dokümanlarının ise patronun, toplu iş mukavelesinin hasebiyle Yüksek Hakem Şurası kararının tarafı olan sendikaya üye olması halinde, Yüksek Hakem Heyeti kararının taraf sendikaya bildiri edildiği tarihi, patronun rastgele bir sendikaya üye olmamakla birlikte, toplu iş mukavelesinin hasebiyle Yüksek Hakem Şurası kararının tarafı olması halinde, Yüksek Hakem Konseyi kararının patrona bildirim edildiği tarihi,

– Patron ile işyeri sigortalıları ortasında akdedilen ve uygulanan iş mukavelesinin mahkemelerce anılan Kanuna karşıt bulunması ve toplu iş mukavelesi kararlarının uygulanmasına karar verilmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesi gereken fiyat farklarına ait düzenlenmesi gereken ek aylık prim ve hizmet dokümanlarının, mahkeme kararının patrona bildirim edildiği tarihi,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve toplu iş kontratı dışında kalan sigortalı işçi ile özel dala ilişkin işyerlerinde sendikalara üye olmamaları sebebiyle toplu iş mukavelesi kapsamı dışında kalan sigortalılara, geriye dönük ödenmesine karar verilen fiyat farklarına ait düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet dokümanlarının, alınan karar tarihini,

3) Aylık yahut fiyatları Maliye Bakanlığının vizesine tabi olması sebebiyle ödenmesine sonradan karar verilen sigortalı işçi için vizenin gecikmesine bağlı olarak aylık yahut fiyatlara ait düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet dokümanlarının yasal müddeti dışında, fakat vize sürecinin gerçekleştiğine ait yazının ilgili yönetime bildirim tarihini,

4) Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara SGK tarafından ödenen süreksiz iş göremezlik ödeneğinin yanı sıra patronlarınca toplu iş kontratına dayanılarak istirahatli bulunulan mühlet için fiyat ödenmesi hâlinde, bu fiyatlara ait düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet evraklarının istirahat müddetinin sona erdiği tarihi,

5) 4857sayılı İş Kanununun 21 inci unsuruna istinaden iş mahkemelerince yahut özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca vazifeye iadesine karar verilen sigortalı işçi için verilmesi gereken asıl yahut ek nitelikteki aylık prim ve hizmet dokümanlarının,

– 21/8/2013 tarihine kadar mutlaklaşan mahkeme yahut özel hakem kararının sigortalıya bildiriminden sonra on iş günü içinde sigortalı, patrona işe başlamak üzere başvurduğu takdirde, onuncu iş gününün içinde bulunduğu ayı,

– 21/8/2013 tarihinden itibaren sigortalı işçinin katılaşan mahkeme yahut özel hakem kararının bildirisinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için patrona müracaatta bulunması ve patronun yoluna uygun daveti üzerine işe başlaması halinde, davete ait tebligatın alındığı tarihin yahut patronun emekçiyi işe başlatmaması halinde, sigortalı işçinin işe başlamak için patrona yaptığı müracaatına ait tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı,

6) Yönetim mahkemesi kararlarına nazaran misyonlarına iade edilen sigortalı işçi ile ilgili olarak ödenmesine karar verilen fiyatlara ait düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet evraklarının;

– 17/4/2012 tarihine kadar mutlaklaşan mahkeme kararının yönetime bildiri edildiği tarihini takip eden günü,

– 17/4/2012 tarihinden sonra mahkeme kararının yönetime bildirim edildiği tarihini takip eden günü,

7) Kamu kurumlarında çalışan sigortalılar için;

– 21/8/2013 tarihine kadar yönetim mahkemesi kararları yahut idarece verilen kararlar mucibince geriye yönelik fiyat ödenmesi halinde, bu fiyatlara ait düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet evraklarının mahkeme kararının yönetime bildirim edildiği tarihi takip eden günü yahut yönetimin karar tarihini,

– 21/8/2013 tarihinden itibaren mahkeme kararları yahut idarece verilen kararlar yeterince geriye yönelik fiyat ve fiyat niteliğinde ödeme yapılması halinde, bu fiyatlara ait düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet dokümanlarının mahkeme kararının yönetime bildiri edildiği tarihi takip eden günü yahut yönetimin karar tarihini,

8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü unsurunun (B) bendi kapsamında bulunanlardan 4/1-a kapsamına girenler üzere sigortalı olması öngörülenlere enflasyon farkı yahut öbür isim altında geriye yönelik olarak yapılan ödemelere ait düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet evraklarının, ödemenin yapıldığı tarihi,

9) Toplu iş mukavelelerine tabi işyeri patronlarınca yahut kamu yönetimlerince ya da yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, hizmet akdinin mevcut olmadığı yahut askıda olduğu bir tarihte ödenen fiyat dışındaki ödemelere ait düzenlenmesi gereken ek nitelikteki aylık prim ve hizmet evraklarının prime temel karın tabi olduğu en son ayın çıkarına dahil edilmek üzere belirtilen mercilerin kararlarının katılaşma tarihlerini,

10) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçları, aylık prim ve hizmet dokümanının SGK’ ya verilme müddeti içinde Türkiye’ye dönmemişse bu araçlarda çalıştırılan sigortalıya ilişkin aylık prim ve hizmet dokümanı, bu unsurun üçüncü fıkrasında belirtilen verilme mühletinin sona erdiği tarihten itibaren bir ayı geçmemek koşuluyla araçların T ürkiye’ye dönüş tarihini,

11) 4046 sayılı Kanunun 21’nci unsuruna istinaden iş kaybı tazminatı ödenen sigortalı işçi ile 4447 sayılı Kanunun ek 5’inci hususu kapsamında doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenenlere ait aylık prim ve hizmet dokümanlarının (APHB)ödemenin yapıldığı tarihi, takip eden ayın 23’üne kadar, SGK’ya,

e-sigorta kanalıyla gönderilmesi yahut kağıt ortamında verilmesi halinde yasal müddeti içinde verilmiş kabul edilir.

Belirtilen konular e-beyanname sistemi üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUHSGK) ile SGK’ ya bildirilmesi halinde ” takip eden ayın 23’üne kadar” ibaresi “takip eden ayın 26’sı olarak uygulanır.

b)APHB yahut MUHSGK’ya ait tahakkuk edecek primlere ait durumlar: Sigorta Süreçleri Yönetmeliğinin 108’inci unsurunun 5’inci fıkrasında düzenlenen ve üstte tek tek açıklamaları yapılan verilme mühletleri istisnaya tabi tutulan aylık prim hizmet dokümanları ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesine ait tahakkuk edecek primlerin ödeme mühletleri ise evrakın yahut beyannamenin verilmesi gereken ay/dönemin sonuna kadar SGK’ ya ödenmesi halinde yasal müddeti içinde ödenmiş kabul edilmektedir.

Biliyor muydunuz?

Bu ay 2020 yılına ait gelir vergisi beyannamesini verecek olan ticari, zirai ve özgür meslek çıkarı sahiplerinin,

● 2020 yılı ile evvelki iki yılda beyannamelerini (yıllık gelir vergisi, muhtasar, muhtasar-prim hizmet beyannameleri, süreksiz vergi, KDV ve ÖTV beyannamelerini) yasal müddetinde vermiş olmaları,

● 2020 yılı ile evvelki iki yıla ait olarak beyana tabi vergilerle ilgili olarak haklarında ikmalen, re’sen yahut ikmalen her hangi bir tarhiyat yapılmamış olması,

● İkmalen, re’sen yahut ikmalen her hangi bir tarhiyat yapılmışsa da, bu tarhiyatların mutlaklaşmış yargı kararı, uzlaşma yahut düzeltme yolu ile büsbütün kaldırılmış olması,

● 2020 yılı beyannamesinin verildiği tarihe kadar, 2020 ve evvelki iki yıla ait beyannameleri münasebetiyle tahakkuk etmiş vergilerin ödenmiş olması,

● 2020 yılı ile evvelki dört yıl için haklarında hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren fiilleri işlediklerine dair haklarında bir tespit yapılmamış olması, şartlarıyla beyannamelerindeki hesaplanan verginin % 5’inin (en fazla 1.400.000,- TL) indirileceğini,

biliyor muydunuz?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here